Versión en castellano

Plan orokorraren
ibilbidea

Udalak aho batez erabaki zuen 2008ko ekainean hasiera ematea 1996tik indarrean dauden Arau Subsidiarioak aztertzeari. Horrela, Hiri-Antolamendurako Plangintza Orokorra edo HAPO sortzeko idazlan-taldea kontratatu zen: arkitektoa, ingurumen aholkularitza bat eta aholkularitza juridikoa. HAPOa diziplina anitzeko lantalde honek hirigintzaren ikuspuntutik, alde juridikotik eta ingurumenaren alderditik garatzeko.

 


 

Aldi berean, 2010ean Aholkularitza Batzordea sortu zen; zinegotziak, ekipo teknikoak, elkarteak, alderdi politikoak, sindikatuak eta auzoetako ordezkariak osatutakoa prozesuan gardentasuna izateko eta herritarren partaidetzaren mesedetan.

Handik hona egin diren aldizkako batzarren bitartez idazlan-taldeak HAPOren garapena Aholkularitza Batzordeari helarazi dio. Lehenengo pausua Mallabiko hirigintza informazioa eguneratzetik hasi eta HAPOren Aurrerapena sortzeko oinarrizko jarraibideak zehaztea izan zen (2010eko maiatza) bigarren urratsa.

Arandoño

Honi, Ingurumenaren Jasangarritasunari buruzko Txostenak jarraitu zion eta Plangintza Orokorraren Aurrerapenak. Aurrerapen honek oinarrizko jarraibideak eta hirigintzaren garapenerako hainbat aukera jasotzen ditu, besteak beste.

Dokumentazio guzti hau abian dela, 2011ko apirilean herritarren informaziorako egitarau bat egin zen. Dokumentu eta hitzaldi desberdinak (aldizkariak, panelak, web orria...) erabiliz eman zitzaien herritarrei lanen garapenaren berri.


Informazio prozesu honen ondoren, bi hilabeteko epea zabaldu zen iradokizunak, aukerak eta alegazioak aurkeztu ahal izateko. Aldi berean, ondoko udalerriei helarazi zitzaien dokumentua: Ermua, Zaldibar, Berriz, Ziortza-Bolibar eta Markina-Xemeini eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egin beharreko bideraketekin jarraituz.

Alegazioak aurkezteko epea igaro ondoren eta hauei irtenbidea emanda, Udal Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen HAPOren Aurrerapena.

Azken fase honetatik aurrera, Ingurumenaren Jasangarritasunerako Txostenean jasotako ingurumenari buruzko balorazioa eta HAPOren Aurrerapeneko hirigintza-gogoetak kontuan izanaz, aukeren artean eta jasotako antolamendu ereduen artean erabaki da azkenik HAPOa.

Orain Plangintza Orokor hau aurkezten dizuegu, azken alegazioak egiteko epea irailean amaituko da eta ondoren behin-betiko dokumentuari atea irekiko zaio.

Mallabiko Udalak
ezarri dituen irizpideak:

• Herriaren identitatea eta egituraren mantentzea.

• Mallabiko balore natural, historiko, etnografiko, paisajistiko eta kulturalak babestea.

• Dauden auzoak sendotzea: Arandoño, Areitio, Berano, Gerea, Goita, Longa, Osma eta Zengotita.

Berano txiki

• Mugikortasun iraunkorra bultzatzea, hau da, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunari eta garraio publikoaren erabilerari lehentasuna ematea. Era berean, mugikortasunarekin lotuta herrian dauden puntu beltzei irtenbidea ematea.

• Mallabiko garapen jasangarriaren aldeko apustua egitea, lurzoruaren baliabide naturalak errespetatuz eta babestuz, eta lurzoruaren zentzuzko okupazioan oinarrituta.

• Ekintza sozio-ekonomikoen arloan, sektore desberdinen arteko garapen orekatuaren aldeko apustua egitea, lehen sektoreko ekintzak zainduz eta garatuz, eta ekintza industrialak berrantolatuz.

Berano

• Eraikitako ondarea leheneratzea eta optimizatzea, dauden etxeak eta eraikinak birgaituz eta egokituz.

• Etxebizitza politika, mallabitarrek dauzkaten beharrizanen araberakoa izatea, etxebizitza sozialak bultzatuz, alokairuan zein salmentan.

• Herriak dituen ekipamendu eta gune berdeen beharrizanei erantzutea.

 

mallabia